top of page

Plodonosný remíz Na Kožichově 

Krajinné prvky jako takové jsou důležitou součástí boje s klimatickou změnou, ale také pro lokální rozvoj jednotlivých oblastí. Oproti aleji nebo sadu remíz díky orientaci na keřové patro poskytuje mnoho úkrytů i potravy pro zvěř a ptactvo. Zvířata pak nejsou poháněna hladem, ale jsou schopna si bez větších problémů najít úkryt i potravu během zimy nebo po orbě. Remízy patří do tzv. VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVKŮ, tedy prvků které významně ovlivňují ekologickou stabilitu krajiny, jsou zařazeny jako tzv. interakční prvky. Interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů s menšími prostorovými nároky (řada druhů rostlin, hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atp.), tzv. BIOCENTRUM (oblasti důležité pro život a rozvoj organismů). Projekt remízu na Kožichově navazuje na již vysázenou plodonosnou alej (2019, komunitní sázení), tzv. biokoridor. Biokoridor je přírodní pás spojující stanoviště obývané živočichy, rostlinami a dalšími organismy, umožňující migraci organismů mezi těmito stanovišti.

Pro každou oblast nacházíme specifické druhy rostlin i živočichů, kteří díky intenzivnímu hospodářství přichází o svůj domov. Cílem projektu je zaměřit se na tzv. původní odrůdy, které jsou pro danou oblast typické a to jak pro stromové a keřové patro (hloh, trnka, bez, zimolez, brslen, řešetlák, jeřáby či růže šípková) tak i pro patro bylinné (pcháč, bodlák obecný, jetel, ptačinec…) důležité pro život hmyzích společenstev nebo hnízdění ptactva. Remízy jsou důležitou součástí komunikací pro zvěř ale také velkými pomocníky před půdní erozí větrem i vodou (větrolamy, zadržování vody během prudkých dešťů, ochlazování lokality v parných dnech).

Lokalita byla vybrána mysliveckým spolkem Háj Písek a odborně schválena odborem životního prostředí v Písku. Jako i v předchozích projektech navrhujeme výsadbu formou komunitního sázení, nejen, že každým vysazeným stromem či keřem každý dobrovolník pomáhá v boji proti klimatické změně, ale také je komunitní sázení skvělou příležitostí k rozvoji vztahu dospělých i dětí k přírodě nebo k získání nových dovedností a zkušeností se sázením stromů a krajinářstvím.

Jako i v předchozích projektech navrhujeme výsadbu formou komunitního sázení, nejen, že každým vysazeným stromem či keřem každý dobrovolník pomáhá v boji proti klimatické změně, ale také je komunitní sázení skvělou příležitostí k rozvoji vztahu dospělých i dětí k přírodě nebo k získání nových dovedností a zkušeností se sázením stromů a krajinářstvím. 

Remíz Na Kožichově

 • Umístění: pozemek p.č. 716/1 v k.ú. Smrkovice (remíz bude napojen na již realizovanou “mysliveckou” alej - do budoucna bude sloužit i jako funkční lokální biocentrum + biokoridor),

 • Rozloha: cca 1500 m2.

 

Navrhovaná opatření

 • výsadba stromů: 35 ks, 

 • výsadba keřů: 300ks, 

 • výsadba bylino-travnatá společenstva: 500 m2,

 • ochrana mladých sazenic před okusem zvěře oplocením pozemku (cca 5 let),

 • 1x ročně mozaikové sečení louky mimo dobu hnízdění ptactva. 

 

Přínos pro společnost: 

 • rozvoj biodiverzity lokality;

 • bezpečná komunikace (přechod) pro zvířata; 

 • nová hníždiště a úkryty pro ptactvo, zvěř;

 • rozvoj hmyzích společenstev;

 • podpora potravních možností pro hmyz, ptactvo a zvěř;

 • snížení degradace půd přilehlých polí;

 • zadržování vody v krajině;

 • větrolam;

 • ekologicko-stabilizační funkce;

 • podpora přirozeného rázu krajiny. 


doručujeme následnou péči prodloužit až na dobu 5 let. 

 

Více info zde: https://www.paropisek.cz/projekty/krajinny-prvek---plodonosny-remiz-na-kozichove.html

remíz.jpg
401b.jpg
remíz.2jpg.png
bottom of page