top of page

DOSADBA BIOKORIDORU

Nadpis 2

Dosadba ovocných stromů a keřů

v biokoridoru Na Kuchyňce

Přemýšleli jste někdy o tom, jak velký vliv má hmyz na náš život? 

Je dokázáno, že za každé třetí sousto, které jíme, vděčíme opylovačům rostlin. Rostliny si nemohou dát kvůli oplodnění dostaveníčko, proto jsou velmi důležitou součástí hmyzí říše právě tzv. OPYLOVAČI. Bez opylení neuzraje žádný kousek ovoce, obilí a nevznikne jediné semínko. 

Díky intenzivnímu zemědělství jsou přirozené domovy těchto živočichů v bezprostředním ohrožení. Pole jsou chemicky ošetřována, louky hnojené a sečené pro produkci sena, pastviny spásány až k samotné zemi. Dospělý motýl ke svému životu potřebuje především kvetoucí porosty jako zdroj nektaru, jiná místa k odpočinku a jiná zas k námluvám a nocování. Housenky motýlů zase mají jiné nároky. Proto je tak důležitá pestrost krajiny. Jedním ze způsobů ochrany a vytvoření těchto cenných míst je vytvoření BIOTOPŮ, které hmyzu umožní najít útočiště během celého svého života, ale také poskytne prostor pro hnízdění ptáků a vytvoří bezpečný prostup krajinou pro zvěř. 

Lokalita “Nad Kuchyňkou” je zahrnuta do dlouhodobého městského i regionálního plánu biokoridorů, přesněji je zahrnuta jako BIOKORIDOR K114. Naším cílem je podpořit funkčnost biokoridoru K114, jeho rozvoj a zároveň zachovat jeho biodiverzitu v maximální možné míře. Biokoridor jako takový je důležitý z hlediska stabilizačně-ekologické funkce, umožňuje hmyzu i ptactvu nerušené rozmnožování a větší zvěři pak přechod do dalších oblastí.

Biokoridor K114 by se mohl stát únikem z městského prostředí do jedinečné hmyzí divočiny, kde bude možné se setkat nejen s lokálním hmyzem, ale také s různými druhy ptáků či další zvěře. Edukační přínos se nabízí v otevření pohledu na oblast z komplexního hlediska pro faunu i flóru. 

 

Navrhovaná opatření:

 • výsadba vhodných stromů, zmlazení oblasti vhodnými dřevinami,

 • zdravotní ošetření stávajících stromů, 

 • zachování druhové rozmanitosti rostlin,

 • instalace hmyzovišť přírodního rázu,

 • mírné terénní úpravy pro podporu růstu vysázených stromů.

 

Přínos pro společnost:

 • zachování a rozvoj biodiverzity oblasti,

 • podpora funkce biotopu, 

 • vytvoření nových hmyzích sídlišť, prostor pro vývoj a rozmnožování hmyzu,

 • možnost rozvoje ptačích hnízdišť, cest pro zvěř, 

 • ekologicko-stabilizační funkce,

 • biokoridor k114 je součástí USES nadregionálního významu, 

 • rozvoj komunitního smýšlení (komunitní sázení, příprava prostoru, vytváření kladných vztahů k zeleni a přírodě),

 • možnost edukačního využití koridoru, 

 • podpora přirozeného rázu krajiny,

 • oblast zadržování vody v krajině terénními úpravami (svejly, protisvahy) v blízkém okolí města.

V rámci PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU, který umožňuje zapojit se přímo do rozhodování o
některých finančních prostředcích i běžným občanům, bylo v loňském roce obyvateli města
vybráno hned několik ekologických projektů, z toho dva podané spolkem Voda a zeleň v Písku.
Jedním z nich je právě DOSADBA BIOKORIDORU „Na Kuchyňce“.

 

Projekt vyvrcholil o víkendu 13. 11. 2021 kdy se organizátoři spolku Voda a zeleň v Písku ve spolupráci s městem Písek, spolu s dobrovolníky pustili do výsadby skoro 50-ti ovocných stromů a keřů. Biokoridor spadá do územního systému ekologické stability (ÚSES) národního významu, proto je jeho zachování a rozvoj důležitou částí ochrany a podpory života hmyzích, ptačích i zvířecích společenstev.
Umístění lokality na jižní stranu a v prudším svahu dlouhodobě znesnadňoval osázení a omlazení
lokality. Proto byly pro realizaci vybrány v maximální možné míře tzv. STARÉ ODRŮDY, které jsou
houževnatější a odolnější proti vrtochům přírody, ale hlavně do naší krajiny opravdu patří.
Samotné sázení se pak neslo ve velmi přátelské atmosféře a za zvuků dětského smíchu a
praskajícího ohně. Ten nám strážil tým dobrovolných hasičů města Písku, který pomohl i se
sázením.
Rádi bychom touto cestou poděkovali jménem spolku Voda a zeleň v Písku všem dobrovolníkům,
kteří se akce aktivně zúčastnili. Právě díky jejich energii jdeme do dalšího projektu opět v plné
síle a očekávání!

návrh dosadby meze.jpg
návrh dosadby biokoridoru.jpg
401b.jpg
DSCN6984.JPG
bottom of page